Wednesday, August 22, 2012

KATEKS -- PANAYAMPALATAYA

Mga giliw na KAPANALIG:

Pagsaluhan po natin ang KATESISMO at APOLOHETIKANG likha ng ating mga kapatid kay CRISTO ukol sa ilang malimit na isyung ipinupukol sa SANTA IGLESIA partikular kay SANTA MARIA.

+DEO GRATIAS!
TV Maria Program - Panayampalataya

No comments:

Post a Comment

Please keep the Comment Box free from AD HOMINEMS and other forms of fallacies. May God bless us and lead us to the FULLNESS OF TRUTH.