Sunday, October 7, 2012

Feast of Our Lady of Holy RosaryBeloved brethren, let us answer the call of Blessed Mary and pray the Rosary so that through her unending intercession and guidance as our spiritual Mother, the elusive genuine UNITY among all Christian faithfuls will be attained.

Viva la Virgen del Rosario!!!

~catholic_warrior22 :)


===================================================================

Hail Holy Queen Enthroned Above
===================================================================
THE HISTORY of OUR LADY OF ROSARY
 
October is the Month of the Holy Rosary, and one of the reasons that Pope Leo XIII designated it so is the Feast of Our Lady of the Rosary, which falls on October 7. Like many Marian feasts, the Feast of Our Lady of the Rosary celebrates the protection of Christians through the intercession of the Mother of God; and, like many feasts toward the end of the liturgical year, it commemorates a struggle with the forces of Islam.

In this case, the Feast of Our Lady of the Rosary celebrates the victory of Christian naval forces at the Battle of Lepanto on October 7, 1571. At a time when Christian Europe was being torn apart by internal strife and the Reformation, Don John of Austria destroyed the Turkish fleet in the Gulf of Lepanto. His victory was attributed to the intercession of the Blessed Virgin Mary, to whom rosaries were offered and processions were made in Rome on the day of the battle.
 
The feast was instituted by Pope St. Pius V shortly after the victory, and Pope Clement XI extended it to the entire Church in celebration of another victory over the Turkish Muslims in 1716.

Saturday, September 15, 2012

HINDI BIBLIKAL ANG DOKTRINANG SOLA FIDE!            Ilang siglo na rin ang nakalilipas mula nang lumitaw ang mga kaibigan nating nagtuturo ng aral na FAITH ALONE o SOLA FIDE. Ito ay tumutukoy sa “biblikal” na aral umano na ang gagawing pagliligtas at paghuhukom sa mga tao ay base lamang sa naging PANANAMPALATAYA nito—iyon lang at wala ng iba pa. Ang doktrinang ito ay sinimulang palaganapin ni Martin Luther, isang dating Agustinong monghe, kalakip ng iba pang turong binalangkas niya sa kasagsagan ng repormasyon noong ikalabing-anim na siglo. Hanggang sa kasalukuyan, ito pa rin ang patuloy na ipinakikipaglaban ng mga kapatid nating nawalay sa Santa Iglesia.

            Ngunit, ito nga ba talaga ang itinuturo ng Banal na Kasulatan ukol sa “justification” ng mga mananampalataya? Talaga nga bang “sumampalataya ka lang” ay sigurado na ang pagpunta mo sa langit sa malapit na hinaharap anuman ang mangyari?

            Bilang tugon, saliksikin natin ang Bibliya!

Para sa kaalaman ng lahat, ISANG BESES LAMANG natin mababasa sa Bibliya ang dalawang katagang ito na FAITH ALONE (Fil. PANANAMPALATAYA LAMANG):

James 2:24 (RSV)  
You see that a man is justified by works and not by faith alone.
Santiago 2:24 (SND) 
Nakikita ninyong ang tao ay pinapaging-matuwid sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang.

            Ngayon, malinaw na BAGSAK AGAD sa pamantayan ng BIBLIYA ang katuruang JUSTIFICATION BY FAITH ALONE sapagkat tuwiran nitong SINALUNGAT ang pangangaral ng mga APOSTOL base na rin sa aklat ni Apostol Santiago. At ayon na rin sa mga kasulatan, ang sinumang magdala ng aral na iba sa mga ipinangaral ng mga tunay na tagapagturo ay karapatdapat na sumpain (cf. Gal. 1:8)

            Alin nga ba ang tama—ang PANANAMPALATAYA LAMANG o PANANAMPALATAYANG MAY KALAKIP NA GAWA?

            Ayon sa pagtuturo pa rin ni Apostol Santiago:
Santiago 2:14-26 (SND)
Mga kapatid ko, kung sabihin ng isang tao na siya ay may pananampalataya subalit wala siyang gawa, ano ang pakinabang noon? Maililigtas ba siya ng pananampalataya? Maaaring ang isang kapatid na lalaki o babae ay walang damit o kinukulang sa pang-araw-araw na pagkain. At ang isa sa inyo ay nagsabi sa kanila: Humayo kayo nang mapayapa. Magpainit kayo at magpakabusog. Ngunit hindi mo naman ibinigay sa kanila ang mga kailangan ng katawan, ano ang kapakinabangan noon? Ganiyan din ang pananampalataya, kung wala itong mga gawa, ito ay patay sa kaniyang sarili. 
Maaaring may magsabi: Ikaw ay may pananampalataya, ako ay may mga gawa. Ipakita mo ang iyong pananampalataya na wala ang iyong mga gawa at ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Nananampalataya kang iisa ang Diyos. Mabuti ang iyong ginagawa. Maging ang mga demonyo ay nananampalataya at nanginginig.
Ikaw na taong walang kabuluhan, ibig mo bang malaman na ang pananampalatayang walang mga gawa ay patay? Hindi ba ang ating amang si Abraham ay pinaging-matuwid sa pamamagitan ng mga gawa? Ito ay nang ihandog niya sa dambana ang kaniyang anak na si Isaac. Iyong nakita na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kaniyang mga gawa at ang pananampalataya ay naging ganap sa pamamagitan ng mga gawa. At naganap ang kautusan na sinabi: Sinampalatayanan ni Abraham ang Diyos at ito ay ibinilang sa kaniya na katuwiran at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Nakikita ninyong ang tao ay pinapaging-matuwid sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang.

Hindi ba sa gayunding paraan si Rahab na isang patutot ay pinaging-matuwid sa pamamagitan ng mga gawa? Matapos niyang tanggapin ang mga sugo, sila ay pinaalis niya at pinadaan sa ibang landas. Kung paanong ang katawang walang espiritu ay patay, gayundin ang pananampalataya na walang mga gawa.

Sa mga nabanggit na sitas ng Bibliya, malinaw na tinuran ng Apostol Santiago na ang “JUSTIFICATION” ng mga mananampalataya ay ayon sa kanilang PANANAMPALATAYA at ang kaakibat nitong GAWA. Ito rin ay tuwirang nagpapatunay na HINDI TOTOO ang katuruang “ONCE SAVED, ALWAYS SAVED” na sinususugan din ng mga sumusunod na talata:
Hebreo 10:26-27 (SND) 
Sapagkat tinanggap na natin ang kaalaman ng katotohanan at kung sinasadya natin ang pagkakasala, wala nang natitira pang handog para sa mga kasalanan. Ang natitira na lamang ay ang kakila-kilabot na paghihintay para sa paghuhukom at nagngangalit na apoy na siyang lalamon sa mga kaaway.
Hebreo 6:4-6 (SND) 
Sapagkat minsan ay naliwanagan na ang mga tao. Natikman na nila ang makalangit na kaloob at naging kabahagi na ng Banal na Espiritu. Natikman na nila ang mabuting Salita ng Diyos at ang mga kapangyarihan ng darating na kapanahunan. Kung sila ay tatalikod, hindi na maaring mapanumbalik sila sa pagsisisi. Sapagkat muli nilang ipinako sa krus para sa kanilang sarili ang anak ng Diyos.
           Ang mga talata sa itaas ay nagbibigay ng malinaw na doktrina na MAAARI pang MAWALA ang KALIGTASAN kung hindi PAG-IINGATAN at susundin ang katuruang moral na naaayon sa mga apostolikong turo.

            Kung hihimayin din ang mga basikong aral ng Bibliya ukol sa justification, makikitang ito ay gagawin batay sa mga GINAWA ng isang mananampalataya ayon sa:
2 Mga Taga-Corinto 5:10 (SND) 
Ito ay sapagkat tayong lahat ay haharap sa luklukan ng paghatol ni Cristo upang ang bawat isa ay tumanggap ng nauukol sa atin para sa mga bagay na ginawa sa katawan maging ito man ay mabuti o masama.
Mga Taga-Roma 2:6-10 (SND) 
Ang Diyos ang nagbibigay ng hatol sa bawat tao ayon sa gawa niya.  Sila na patuloy na gumagawa ng mabuti, na may pagtitiis at naghahanap ng kaluwalhatian at karangalan at ng walang kasiraan ay bibigyan ng walang hanggang buhay.  Ngunit sa kanila na makasarili at masuwayin sa katotohanan at sumu-sunod sa kalikuan ay tatanggap ng poot at galit.  Paghihirap at kagipitan ang ibibigay sa bawat kaluluwa ng tao na patuloy na gumagawa ng masama, una sa mga Judio at gayundin sa mga Griyego.  Ngunit kaluwalhatian, kapurihan at kapayapaan ang ibibigay sa lahat ng gumagawa ng mabuti, una sa mga Judio at saka sa mga Griyego.
Mga Taga-Roma 2:13 (SND) 
Ito ay sapagkat hindi ang mga nakikinig ng kautusan ang matuwid sa paningin ng Diyos kundi ang mga gumagawa ng kautusan ang siyang pinapaging-matuwid.
Pahayag 20:12 (SND) 
At nakita ko ang mga taong patay, hindi dakila at dakila na nakatayo sa harapan ng Diyos. At binuksan ang mga aklat at ang isa pang aklat ang binuksan, ito ay ang aklat ng buhay. Hinatulan niya ang mga patay ayon sa nakasulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa.
            Ngayon, ano ba ang mga ipinapayo ng Bibliya upang MALIGTAS?

             Ipinagpapauna ko na marami po ang binabanggit ng bibliya na kasagutan sa tanong ito ngunit magbabanggit ako ng ilan sa mga iyon.

Kabilang dito ang mga sumusunod:

* sumampalataya sa Panginoon
Mga Gawa 16:31 (SND) 
Sinabi nila: Sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan.
*magtiis hanggang sa katapusan
Mateo 10:22 (SND) 
Kapopootan kayo ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Ngunit ang magtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas.
Mateo 24:13 (SND)
Ngunit siya na makapagtitiis hanggang wakas ay maliligtas.
(tingnan din ang Mk. 13:13, Heb. 10:35-36)

*pasanin ang krus
Mateo 16:24-25 (SND) 
Nang magkagayon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad: Kung ang sinuman ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kaniyang sarili, pasanin niya ang kaniyang krus at sumunod sa akin.  Ito ay sapagkat ang sinumang ibig magligtas ng kaniyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kaniyang buhay alang-alang sa akin ay makakasumpong nito.
(tingnan din ang Mt. 10:38, Mk. 8:24, Lk. 9:23, 14:27)

*magpabautismo
Marcos 16:16 (SND) 
Ang sinumang sumampalataya at mabawtismuhan ay maliligtas. Ang sinumang hindi sumampalataya ay hahatulan.
(tingnan din ang Titus 3:5, 1 Pt. 3:20-21)

*maging bahagi ng itinatag na Iglesia
Mga Gawa 2:47 (SND) 
Sila ay nagpupuri sa Diyos at kinaluluguran ng lahat ng mga tao. Idinagdag ng Panginoon sa kapulungan araw-araw ang mga naliligtas.

Pansinin na sa puntong ito, ang IGLESIA ay nagsisimula nang lumaganap sa mga HUDYO man o HENTIL sa pamamagitan ng pangangaral ni San Pedro sampu ng iba pang mga APOSTOL. Ang mga inililigtas ng DIOS ay dinadagdag sa iglesiang ito.

*ikumpisal ang kasalanan
Santiago 5:16 (SND) 
Ipahayag ninyo ang inyong mga pagsalangsang sa isa't isa. Manalangin kayo para sa isa't isa, upang gumaling kayo. Ang mabisa at taimtim na panalangin ng taong matuwid ay higit na malaki ang magagawa.
1 Juan 1:9 (SND) 
Kung ihahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay matapat at matuwid na magpapatawad at maglilinis sa atin sa lahat ng ating kalikuan.
*tupdin ang mga Kautusan
Mateo 5:19-20 (TAB) 
Kaya't ang sinomang sumuway sa isa sa kaliitliitang mga utos na ito, at ituro ang gayon sa mga tao, ay tatawaging kaliitliitan sa kaharian ng langit: datapuwa't ang sinomang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Sapagka't sinasabi ko sa inyo, na kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga Fariseo, sa anomang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit.
(tingnan din ang Mt. 7:21)

*pakinggan ang mga turo't tagubilin ni San Pedro at ng mga apostol gayundin ang kanilang mga kahalili
Gawa 11:13-14 (TAB) 
At kaniyang isinaysay sa amin kung paanong nakita niya ang anghel na nakatindig sa kaniyang bahay, at nagsasabi, Magsugo ka sa Joppe, at ipagsama mo si Simon, na may pamagat na Pedro; Na siyang magsasaysay sa iyo ng mga salita, na ikaliligtas mo, ikaw at ng buong sangbahayan mo.
Gawa 15:7 (TAB) 
At pagkatapos ng maraming pagtatalo, ay nagtindig si Pedro, at sinabi sa kanila, Mga kapatid, nalalaman ninyo na nang unang panahong nakaraan ay humirang ang Dios sa inyo, upang sa pamamagitan ng aking bibig ay mapakinggan ng mga Gentil ang salita ng Evangelio, at sila'y magsisampalataya.
Hebreo 13:7, 17 (TAB) 
[7] Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Dios; at sa pagdidilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya.
[17] Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila: sapagka't pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mangagsusulit; upang ito'y gawin nilang may kagalakan, at huwag may hapis: sapagka't sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan.
*tanggapin ang katawan at dugo ni Kristo sa Eukaristiya
Juan 6:53 (TAB) 
Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Maliban nang inyong kanin ang laman ng Anak ng tao at inumin ang kaniyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. 
1 Cor 10:16 (TAB) 
Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Cristo? Ang tinapay na ating pinagpuputolputol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Cristo?
(tingnan din ang 1Cor 11:23-29)

            ANG MGA BAGAY NA ITO AY ILAN LAMANG SA MGA IPINAPAYO NG BIBLIYA UPANG MAKAPAGTAMO NG KALIGTASAN. GAYUNDIN NAMAN, PINATUTUNAYAN LAMANG NITO NA HIGIT PA SA PAGSAMPALATAYA ANG HINIHINGI NG DIOS SA ATIN KUNDI PANANAMPALATAYANG MAY KALAKIP NA MABUTING GAWA.


+Pax Tecum!

=========
*ang mga bibliyang ginamit sa artikulong ito:
SND -- Ang Salita ng Diyos
TAB -- Tagalog Ang Biblia
RSV -- Revised Standard Version

Tuesday, September 4, 2012

Primacy Of Peter


St. Peter, Apostle and Pope


1. Matthew 16:18: "And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church; and the powers of death shall not prevail against it."

The rock (Greek, petra) referred to here is St. Peter himself, not his faith or Jesus Christ. Christ appears here not as the foundation, but as the architect who "builds." The Church is built, not on confessions, but on confessors - living men (see, e.g., 1 Peter 2:5). Today, the overwhelming consensus of the great majority of all biblical scholars and commentators is in favor of the traditional Catholic understanding. Here St. Peter is spoken of as the foundation-stone of the Church, making him head and superior of the family of God (i.e., the seed of the doctrine of the papacy). Moreover, Rock embodies a metaphor applied to him by Christ in a sense analogous to the suffering and despised Messiah (1 Peter 2:4-8; cf. Matthew 21:42).Without a solid foundation a house falls. St. Peter is the foundation, but not founder of the Church, administrator, but not Lord of the Church. The Good Shepherd (John 10:11) gives us other shepherds as well (Ephesians 4:11).

2. Matthew 16:19 "I will give you the keys of the kingdom of heaven . . ."

The "power of the keys" has to do with ecclesiastical discipline and administrative authority with regard to the requirements of the faith, as in Isaiah 22:22 (cf. Isaiah 9:6; Job 12:14; Revelation 3:7). From this power flows the use of censures, excommunication, absolution, baptismal discipline, the imposition of penances, and legislative powers. In the Old Testament a steward, or prime minister is a man who is "over a house" (Genesis 41:40; 43:19; 44:4; 1 Kings 4:6; 16:9; 18:3; 2 Kings 10:5; 15:5; 18:18; Isaiah 22:15,20-21).


3. Matthew 16:19 ". . . whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven."

"Binding" and "loosing" were technical rabbinical terms, which meant to "forbid" and "permit" with reference to the interpretation of the law, and secondarily to "condemn" or "place under the ban" or "acquit." Thus, St. Peter and the popes are given the authority to determine the rules for doctrine and life, by virtue of revelation and the Spirit's leading (John 16:13), and to demand obedience from the Church. "Binding and loosing" represent the legislative and judicial powers of the papacy and the bishops (Matthew 18:17-18;
John 20:23
). St. Peter, however, is the only apostle who receives these powers by name and in the singular, making him preeminent.

4. Peter's name occurs first in all lists of apostles (Matthew 10:2; Mark 3:16; Luke 6:14; Acts 1:13). Matthew even calls him the "first" (10:2). Judas Iscariot is invariably mentioned last.

5. Peter is almost without exception named first whenever he appears with anyone else.
In one (only?) example to the contrary, Galatians 2:9, where he ("Cephas") is listed after
James and before John, he is clearly preeminent in the entire context (e.g., 1:18-19; 2:7-8).

6. Peter alone among the apostles receives a new name, Rock, solemnly conferred (John
1:42; Matthew 16:18
).

7. Likewise, Peter is regarded by Jesus as the Chief Shepherd after Himself (John 21:15-17), singularly by name, and over the universal Church, even though others have a similar but subordinate role (Acts 20:28; 1 Peter 5:2).

8. Peter alone among the apostles is mentioned by name as having been prayed for by Jesus Christ in order that his "faith may not fail" (Luke 22:32).

9. Peter alone among the apostles is exhorted by Jesus to "strengthen your brethren" (Luke 22:32).

10. Peter first confesses Christ's divinity (Matthew 16:16).

11. Peter alone is told that he has received divine knowledge by a special revelation
(Matthew 16:17).

12. Peter is regarded by the Jews (Acts 4:1-13) as the leader and spokesman of
Christianity.

13. Peter is regarded by the common people in the same way (Acts 2:37-41; 5:15).

14. Jesus Christ uniquely associates Himself and Peter in the miracle of the tribute-money
(Matthew 17:24-27).

15. Christ teaches from Peter's boat, and the miraculous catch of fish follows (Luke 5:1-11): perhaps a metaphor for the pope as a "fisher of men" (cf. Matthew 4:19).

16. Peter was the first apostle to set out for, and enter the empty tomb (Luke 24:12; John 20:6).

17. Peter is specified by an angel as the leader and representative of the apostles (Mark 16:7).

18. Peter leads the apostles in fishing (John 21:2-3, 11). The "bark" (boat) of Peter has been regarded by Catholics as a figure of the Church, with Peter at the helm.

19. Peter alone casts himself into the sea to come to Jesus (John 21:7).

20. Peter's words are the first recorded and most important in the upper room before
Pentecost (Acts 1:15-22).

21. Peter takes the lead in calling for a replacement for Judas (Acts 1:22).

22. Peter is the first person to speak (and only one recorded) after Pentecost, so he was the first Christian to "preach the gospel" in the Church era (Acts 2:14-36).
23. Peter works the first miracle of the Church Age, healing a lame man (Acts 3:6-12).

24. Peter utters the first anathema (Ananias and Sapphira) emphatically affirmed by God
(Acts 5:2-11)!

25. Peter's shadow works miracles (Acts 5:15).

26. Peter is the first person after Christ to raise the dead (Acts 9:40).

27. Cornelius is told by an angel to seek out Peter for instruction in Christianity (Acts 10:1-6).

28. Peter is the first to receive the Gentiles, after a revelation from God (Acts 10:9-48).

29. Peter instructs the other apostles on the catholicity (universality) of the Church (Acts 11:5-17).

30. Peter is the object of the first divine interposition on behalf of an individual in the Church Age (an angel delivers him from prison - Acts 12:1-17).

31. The whole Church (strongly implied) offers "earnest prayer" for Peter when he is imprisoned (Acts 12:5).

32. Peter presides over and opens the first Council of Christianity, and lays down principles afterwards accepted by it (Acts 15:7-11).

33. Paul distinguishes the Lord's post-Resurrection appearances to Peter from those to other apostles (1 Corinthians 15:4-8). The two disciples on the road to Emmaus make the same distinction (Luke 24:34), in this instance mentioning only Peter ("Simon"), even though they themselves had just seen the risen Jesus within the previous hour (Luke 24:33).

34. Peter is often spoken of as distinct among apostles (Mark 1:36; Luke 9:28,32; Acts 2:37; 5:29; 1 Corinthians 9:5).

35. Peter is often spokesman for the other apostles, especially at climactic moments
(Mark 8:29; Matthew 18:21; Luke 9:5; 12:41; John 6:67 ff.).

36. Peter's name is always the first listed of the "inner circle" of the disciples (Peter, James and John - Matthew 17:1; 26:37, 40; Mark 5:37; 14:37).

37. Peter is often the central figure relating to Jesus in dramatic gospel scenes such as walking on the water (Matthew 14:28-32; Luke 5:1 ff., Mark 10:28; Matthew 17:24 ff.).

38. Peter is the first to recognize and refute heresy, in Simon Magnus (Acts 8:14-24).

39. Peter's name is mentioned more often than all the other disciples put together: 191 times (162 as Peter or Simon Peter, 23 as Simon, and 6 as Cephas). John is next in frequency with only 48 appearances, and Peter is present 50% of the time we find John in the Bible! Archbishop Fulton Sheen reckoned that all the other disciples combined were mentioned 130 times. If this is correct, Peter is named a remarkable 60% of the time any disciple is referred to!

40. Peter's proclamation at Pentecost (Acts 2:14-41) contains a fully authoritative interpretation of Scripture, a doctrinal decision and a disciplinary decree concerning members of the "House of Israel" (2:36) - an example of "binding and loosing."

41. Peter was the first "charismatic", having judged authoritatively the first instance of the gift of tongues as genuine (Acts 2:14-21).

42. Peter is the first to preach Christian repentance and baptism (Acts 2:38).

43. Peter (presumably) takes the lead in the first recorded mass baptism (Acts 2:41).

44. Peter commanded the first Gentile Christians to be baptized (Acts 10:44-48).

45. Peter was the first traveling missionary, and first exercised what would now be called "visitation of the churches" (Acts 9:32-38, 43). Paul preached at Damascus immediately after his conversion (Acts 9:20), but hadn't traveled there for that purpose (God changed his plans!). His missionary journeys begin in Acts 13:2.

46. Paul went to Jerusalem specifically to see Peter for fifteen days in the beginning of his ministry (Galatians 1:18), and was commissioned by Peter, James and John (Galatians 2:9) to preach to the Gentiles.

47. Peter acts, by strong implication, as the chief bishop/shepherd of the Church (1 Peter 5:1), since he exhorts all the other bishops, or "elders."

48. Peter interprets prophecy (2 Peter 1:16-21).

49. Peter corrects those who misuse Paul's writings (2 Peter 3:15-16).

50. Peter wrote his first epistle from Rome, according to most scholars, as its bishop, and as the universal bishop (or, pope) of the early Church. "Babylon" (1 Peter 5:13) is regarded as code for Rome.

(taken from the 5O New Testament proofs for Petrine Primacy and the Papacy by Dave ArmstrongCatholic Apologist.) 


                 

           ST. PETER AND HIS SUCCESSOR BENEDICT XVI
retrieved from: http://socrates58.blogspot.com/2006/03/50-new-testament-proofs-for-petrine.html

Wednesday, August 22, 2012

THE QUEEN OF HEAVEN by Bro. Marwil N. Llasos


Mary the Queen
THE QUEEN OF HEAVEN
Modern Protestants object to calling Mary as “Queen of Heaven” because according to them, the title is pagan and is hateful to God. Before I respond to this to the issue, I just wish to remark that Martin Luther, the originator of Protestantism, Martin Luther admitted that the title “Queen of Heaven” is “a true enough name and yet does not make her a goddess.”[1] In fact, the instigator of the Reformation went as far as calling Mary “more than an empress or a queen.”[2]

Martin Luther: "Queen of Heaven is true enough name and yet does not make [Mary] a goddess"
Protestants point to Jeremiah 7: 18[3] and 44: 17[4] in condemning Catholics for calling Mary the “Queen of Heaven.” They say that "Queen of Heaven" is a pagan title that is offensive to God. However, the title "Queen of Heaven" in Jeremiah 7: 18 and 44: 17 actually refers to the goddess Ishtar or Astarte, a near-Eastern goddess of fertility.

Ishtar: This pagan goddess has nothing to do with Mary
Ishtar was a Near Eastern goddess worshiped for thousands of years by so many different peoples throughout Mesopotamia. Judith Ochshorn writes:“Ishtar's name is etymologically identical with that of the West Semitic goddess Astarte, the South Arabian god 'Athar, or Astar, who in Ethiopia was the god of heaven and who appears in Ugaritic or Canaanite myths as both the female Athtart and the male 'Athar 'Ariz. Perhaps her most significant designation is the Semitic version of Inanna, "queen of heaven," the multifaceted and most enduring of all the powerful Sumerian goddesses. In addition, the association of Ishtar with male as well as female deities reveals an important ingredient of Mesopotamian conceptions of the divine that spilled into cultic practices.”[5]

Astarte: This pagan goddess has no similarity at all with the Virgin Mary
Obviously, none of these goddesses has anything to do with Mary, the Mother of the Lord. A fourth-century heretical cult in Arabia, the Collyridians tried to do what the children did in Jeremiah 7:18; 44:17-18, 25 by offering Mary a sacrifice of cakes, thereby worshiping her. The Catholic Church vehemently condemned this heresy and idolatry (Mariolatry, to be precise). In his Panarion, St. Epiphanius, Bishop of Salamis, writes –

Inanna: An attempt to link this pagan goddess to the Blessed Virgin Mary is simply inane

“Certain women there in Arabia have introduced this absurd teaching from Thracia: how they offer up a sacrifice of bread rolls in the name of the ever-Virgin Mary, and all partake of this bread…[6] It is not right to honor the saints beyond their due …[7] Now the body of Mary was indeed holy, but it was not God; the Virgin was indeed a virgin and revered, but she was not given to us for worship, but she herself worshipped him who was born in the flesh from her … Honor Mary, but let the Father, the Son, and the Holy Spirit be worshipped, but let no one worship Mary … even though Mary is the most beautiful and holy and venerable, yet she is not to be worshiped.[8]

St. Epiphanius of Salamis condemned the heresy and idolatry of the Collyridians

Early Christian literature, such as the above, disproves that Catholics worship Mary. In our theology and practice, we are one with early Church Father St. Epiphanius who wrote: “According to her nature, Mary remains human and feminine. Hence, like other saints, she is unsuited for adoration, though as an elect vessel, she is glorified in a higher degree than others. In like manner, neither Elijah … nor John the Baptist … nor Thecla may be adored.”[9]

Our Lord God and Savior Jesus Christ is the true King of kings and Lord of lords

So what if Catholics call Mary with the title “Queen of Heaven”? The fact that a title is improperly and erroneously applied to a pagan deity does not mean that it cannot be properly and validly applied to someone else.

Let’s take, for example, the title “King of Kings.” It was a pagan title applied to Artaxerxes in Ezra 7:12. However, the same title is applied to Our Lord Jesus Christ in 1 Timothy 6:15, Revelation 17:14 and 19:16. The same title of “King of Kings” was used for Nebuchadnezzar in Daniel  2:37. But of course we know that Our Lord and Savior Jesus Christ is the true King of Kings and Lord of Lord (Rev. 19:16).

Mary is queen because her Son is King

Another example would be the title “Morning Star.” The title was used for Lucifer in Isaiah 14:12. The angels of God are also referred to as “morning stars” in Job 38:7. But in Revelation 22:16, Jesus is called the “bright morning star.” Clearly, a title wrongly applied in one case can be used correctly and validly in the proper case.

For Catholics, Mary is Queen of Heaven not because she is a goddess like Ishtar or Astarte. To insist on a nexus between the pagan title and Mary is untenable. Formidable Protestant theologian Karl Barth, himself a critic of Catholic Mariology, considered as “ill founded” the notion that Mariology developed from pagan sources. He said: “It is not to be recommended that we should base our repudiation on the assertion that there has taken place here an irruption from the heathen sphere, an adoption of the idea, current in many non-Christian religions, of a more or less central and original female or mother deity. In dogmatics, you can establish everything and nothing from parallels from the history of religions.”[10]

"Come: thou shalt be crowned" (Song 4:8, DRV)

Another Protestant theologian, John de Satgé, supported Karl Barth, stating that “[i]t is not necessary to accept … the evil conjunction of Christian piety with the primeval mother-goddess.”[11] Evangelical scholar Prof. Tim Perry likewise rejects as “genetic fallacy” (drawing a conclusion about the truth of a concept based on its origins) the argument that the Great Mother traditions of the ancient Near East are incompatible with Christian teaching.[12]

"The Queen stands at your right hand" (Ps. 45:9): The coronation of the Queen Mother

In Catholic Mariology, we do refer to Mary as Queen of Heaven because her Son is King whose kingdom is not of this world (Jn. 18:36). Mary’s Son now reigns in heaven as King and it is said of Him, “at Your right hand stands the queen in gold from Ophir” (Ps. 45:9, NKJV). The queen is none other than the Queen Mother of the Davidic King (cf. 1 Kings 2:19).[13] Since the ultimate King on the Davidic throne is Christ the King, the Queen Mother of His everlasting Kingdom is therefore Mary the Queen. Mary is seen in heaven as the “woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head is a crown of twelve stars”(Rev. 12:1).  While the woman in Revelation 12 has polyvalent meaning,[14]nevertheless, Evangelical theologian and scholar Tim Perry sees a Marian reference there: “the case can be made for a fourth secondary referent: Mary.”[15]Thus, the Evangelical professor goes on to state that “[i]n Revelation, at least in its canonical context, she retains her corporate referent and is exalted as the Queen of Heaven.”[16]

Mary for Evangelicals by Prof. Tim Perry


[1] Jaroslav Pelikan, ed., Luther’s Works (St. Louis: Concordia) 24:327, cited in Fr. Mateo,Refuting the Attack on Mary (San Diego, CA: Catholic Answers, 1999) p. 67. 
[2] Jaroslav Pelikan, ed., Luther’s Works (St. Louis: Concordia) 36:208; 45:107, cited in Fr. Mateo, Refuting the Attack on Mary (San Diego, CA: Catholic Answers, 1999) p. 110.

Ishtar: No point of comparison with the Blessed Virgin Mary
[3] “The children gather wood, and the fathers kindle the fire, and the
women knead their dough, to make cakes to the queen of heaven, and
to pour out drink offerings unto other gods, that they may provoke me to anger” (Jer. 7:18).
[4] “But we will certainly do whatsoever thing goeth forth out of our
own mouth, to burn incense unto the queen of heaven, and to pour out
drink offerings unto her, as we have done, we, and our fathers, our kings,
and our princes, in the cities of Judah, and in the streets of Jerusalem: for
then had we plenty of victuals, and were well, and saw no evil (Jer.
44: 17).

These pagan god and goddess have absolutely nothing to do with Jesus and Mary 

[5]  Judith Ochshorn, “Ishtar and Her Cult,” The Book of the Goddess Past and Present, Carl Olson, ed. (New York: Crossroad Publishing Co., 1994) 16-28.
[6] Panarion 78:13.
[7] Ibid., 78:23.
[8] Ibid., 79:1, 4.
[9] Ibid., 79:5.
[10] Karl Barth, Church Dogmatics (Edinburgh: T&T Clark, 1936-1960), p. 1:143, cited in Fr. Mateo, Refuting the Attack on Mary (San Diego: Catholic Answers, 1999) p. 69. 
[11] John de Satgé, Down to Earth: The New Protestant Vision of the Virgin Mary(Consortium, 1976) p. 80, cited in Fr. Mateo, Refuting the Attack on Mary (San Diego: Catholic Answers, 1999) p. 69. 

The true Queen of Heaven: "The queen stands at Your right hand, at your right hand arrayed in gold" (Ps. 45:9)

[12] Cf. Tim Perry, Mary for Evangelicals (Downers Grove, Illinois: Inter Varsity Press, 2006) pp. 269-270. 
[15] Tim Perry, Mary for Evangelicals (Downers Grove, IL: Inter Varsity Press, 2006) p. 112. 

KATEKS -- PANAYAMPALATAYA

Mga giliw na KAPANALIG:

Pagsaluhan po natin ang KATESISMO at APOLOHETIKANG likha ng ating mga kapatid kay CRISTO ukol sa ilang malimit na isyung ipinupukol sa SANTA IGLESIA partikular kay SANTA MARIA.

+DEO GRATIAS!
TV Maria Program - Panayampalataya

Friday, August 10, 2012

Why Do the First Books of the Bible Have Those Strange Names? by Jimmy Akin


Mr. Jimmy Akin, a renowned Catholic Apologist
Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deutonomy: Why the Strange Names?
The names of the first five books of the Bible sound rather strange: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy.
What do these names mean, and where do they come from?

Genesis

The name Genesis is easier for us to understand, but for a rather ironic reason.
Everybody knows that the book of Genesis is about the beginning. It starts with the beginning of the world, it goes on to describe the beginning of God’s people, Israel, and along the way it describes a lot of other beginnings as well.
Thus it’s no surprise that the name of the book has become a metaphor for beginnings. As a result, we might today speak of the genesis of modern science, the genesis of the Civil War, or the genesis of the Internet. In each case the word genesis is used to refer to the beginning of the thing in question, and most people perceive this as a metaphor based on the name of the book of Genesis.
The word genesis comes into Enlglish through the Latin Vulgate translation of the Bible, and the Vulgate got it from the Greek translation of the Old Testament known as the Septuagint.
The irony is that in Greek the word genesis actually means “beginning.” So it originally meant beginning, became the name of a biblical book, and is now perceived by many people as a metaphor for “beginning,” based on the name of that book.
Why is the book called Genesis in Greek? Is it just because the book deals with beginnings or is there more to it?
Actually, there is a bit more: In Hebrew–the langauge in which the book was originally written–it is known as B’r'shit.
B- is a preposition in Hebrew that means “in.” R’shit means “beginning.” So the book in Hebrew takes its name from its opening words, commonly translated in English as “In the beginning . . . ” (Gen. 1:1a).

Exodus

This is another case where we get the book title from the Latin Vulgate, which took it from the Greek Septuagint, though the ending of the word changes a bit. It’s Exodus in Latin but Exodos in Greek (this is normal when a word is brought from Greek into Latin).
In English, the word exodus basically means “departure,” “journey away from,” or “emmigration.”
The Greek term is derived from two Greek words: the preposition ek, which means “out” or “from,” and hodos, which means “road.”
An exodos thus means taking the road out, or just going out, and in the book of Exodus, the children of Israel go out of the land of Egypt under Moses. That’s why it has the Greek name it does.
This has nothing to do with its Hebrew name, though. In Hebrew, it is called Sh’mot, which means “Names.”
As before, that’s a reference to the opening of the book in Hebrew: “These are the names of the sons of Israel who came to Egypt with Jacob, each with his household” (Exodus 1:1).

Leviticus

This is another Greek to Latin to English special. In Greek, it’s Leuitikos, which gives us the Latin and English Leviticus.
So what does it mean?
It’s based on the Greek word for “Levites” (Leuites), which refers to members of the priestly tribe of Levi.
All told, Leuitikos means “relating to the Levites” or “concerning the Levites,” and it is this book that contains most detailed regulations regarding what the priests and other Levites are supposed to do in the conduct of their ministry. In fact, the first seven chapters are detailed regulations about how to offer sacrifices.
In Hebrew the name of the book is Va-yiqra (“And he called”), from the opening words: “And he(the LORD) called Moses” (Leviticus 1:1).

Numbers

At last! A book with a straight-forward English name!
“Numbers” is an English translation of the Latin name: Numeri (“Numbers”), which is a translation of the Greek name Arithmoi (same root as “arithmetic”).
So we all know what numbers are, which makes the name of this book easy to understand, right?
Not so much.
Despite what you’d think, this book does not have a lot to do with mathematics.
Instead of being used in its standard, familiar sense, the term “numbers” is being used in a somewhat specialized one that might be better rendered “numberings.”
The reason is that at the beginning and the end of the book, they take a census (a counting, a numbering) of the children of Israel. There are two censuses in the book, so it’s the book of numberings, or Numbers.
As before, the Hebrew name is based on the first words of the book. It’s B’midbar, which means “In the desert” (note the same “b-” preposition as in B’r'shit).
The opening verse reads: “The LORD spoke to Moses in the wilderness of Sinai” (Numbers 1:1).

Deuteronomy

Although Genesis, Exodus, and Numbers have names that are or have passed into English as familiar words, Leviticus and Deteronomy don’t. We’ve already seen what Leviticus means, but what on earth does Deuteronomy mean?
Once more, we’re getting it from Latin (Deuteronomium) from Greek (Deuteronomion).
It comes from two Greek words meaning second (deuteros) and law (nomos).
It’s called that because in Deuteronomy Moses delivers the law to the children of Israel for the second time (not just the Ten Commandments, but a much broader body of rules and regulations).
The generation that originally received the Law ended up dying in the wilderness, and now that their children are about to go into the Promised Land, and thus complete the exodus from Egypt begun several books ago, Moses sums up for them (with some variations) the teaching God has given in the interim. Hence, a second giving of the Law.
The Hebrew title is Devarim (“Words”), from the opening words in Hebrew: “These are the wordsthat Moses spoke to all Israel beyond the Jordan in the wilderness” (Deuteronomy 1:1a).