Friday, June 15, 2012

JESUCRISTO: DIYOS NA TOTOO AT TAONG TOTOO
            Hindi na matinag ang mga mananampalataya’t tagapagturo mula sa mga grupong nagpapakilalang ‘tunay na kawan ng Diyos’ sa patuloy na pagtuligsa sa doktrinang Katoliko sa iba’t ibang paraan na nagdulot ng pagkapahamak ng kaluluwa ng ilan dahil sa pagkahumaling sa bitag ni Satanas. Karamihan sa kanila ay nagsasabing sila ang nagtataglay ng tunay at wagas na aral dahil ang pangalan ng kanilang iglesia ay nasa Bibliya. Ngunit, batay na rin sa pagpapauna ng Kasulatan:

Jeremias 7: 4 (MBB)
“Huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa paulit-ulit na pagsasabing: Ito ang Templo ni Yahweh, ang Templo ni Yahweh, ang templo ni Yahweh! Hindi kayo maliligtas ng salitang iyan.”
            Sa talatang nabanggit, mapapansing ang ‘templo’ ay kaugnay ng pariralang “bahay ng Diyos” na ayon sa 1 Tim. 3:15 ay ang mismong IGLESIA. Kung magkagayon, ang kasulatan na rin ang nagbigay ng babala sa walang kabuluhang paggamit ng tao sa Pangalan ng Diyos para ipakilala ang relihiyong wala namang mandato mula sa kanya.
Mga Awit 139:20 (ADB)
“ Sapagka't sila'y nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan, at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan.
            Sa puntong ito, susuriin natin ang pinakamahalagang katuruan ng Simbahan na hindi nawawala sa diskusyon ng mga kumakalaban sa iglesiang itinatag sa batong si Pedro—ang kanilang pagtuturong ang biblikal na Cristo ay kaiba sa Cristong ipinangangaral ng Santa Iglesia.

            Una sa lahat, malinaw ang simbahan sa pagpapahayag na si Cristo ay TAO na sa tingin ko ay aayunan ng karamihan sa makababasa nito. Ito ay sa kadahilanang ang Bibliya ay naglahad ng mga ebidensya at patotoong si Cristo man ay nagtaglay ng mga normal na katangiang pantao.

*Si Cristo ay ipinanganak.

Lucas 2:11 (SND)
Ito ay sapagkat sa araw na ito sa lungsod ni David ay ipinanganak sa inyo ang isang Tagapagligtas. Siya ang Cristo na Panginoon.

*Si Cristo ay tumangis.

Juan 11:35 (MBB)
“Tumangis si Jesus”
*Si Cristo ay natulog

Marcos 4:38 (BSP)
samantalang tulog siya sa kutson sa hulihan. Kaya ginising nila siya at sinabi, “Guro, halos mamatay na tayo at bale-wala sa iyo!””

*Si Cristo ay napagod at nauhaw.

Juan 4:6 (MBB)
“Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil siya’y napagod sa paglalakbay, umupo si Jesus sa tabi ng balon. Halos katanghalian na noon.”

Juan 19:28 (ADB)
“Pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga, upang matupad ang kasulatan, ay sinabi, Nauuhaw ako.”
*Si Cristo ay namatay.

Juan 19:30 (BMBB)
Nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, Naganap na! Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga.
            Gayunpaman, hindi kailanman pinayagan ng Santa Iglesia na manatili sa ganitong basikong doktrina ang kanyang pangangaral na si Cristo ay TAO LAMANG. Sapagkat, ang Bibliya na rin ang nagpapatotoong si Cristo ay DIYOS din sa pamamagitan ng ebanghelyo at epistulang isinulat ng mga Apostol.

Juan 1:1 (SND)
Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos 
Juan 8:58 (SND)
Sinabi ni Jesus sa kanila: Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo: Bago pa si Abraham ay ako na. 
Hebreo 1:8 (SND)
Ngunit patungkol sa Anak, sinabi niya:
O Diyos, ang iyong trono ay magpakailanman.
At ang setro ng katuwiran ang magiging setro
ng iyong paghahari. 
Juan 20:28 (SND)
Sumagot si Tomas at sinabi sa kaniya: Aking Panginoon at aking Diyos. 
Mga Taga-Filipos 2:6 (SND)
Bagaman siya ay nasa anyong Diyos, hindi niya itinuring na kailangang pakahawakan ang kaniyang pagiging kapantay ng Diyos. 
Mga Taga-Colosas 2:9 (SND)
Ito ay sapagkat nananahan sa kaniyang katawan ang lahat ng kapuspusan ng kalikasan ng Diyos. 
Kay Tito 2:13 (SND)
Mamuhay tayo nang ganito habang hinihintay ang mapagpalang pag-asa at marilag na pagpapakita ng ating dakilang Diyos at Tagapagligtas na si Jesucristo. 
Roma 9:5 (MBB)
Sa kanila rin nagmula ang mga patriyarka, at tungkol sa kanyang pagiging tao, si Cristo ay nagmula sa kanilang lahi. Ang Kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailanman! ang Cristo, ang Kataas-taasang Diyos na pinapupurihan magpakailanman. Amen.
            Ngayon, papaanong nangyaring si Cristo ay nakaranas ng kalungkutan, pagod at kamatayan kung siya nga ay Diyos? Mayroon bang Diyos na nalungkot, napagod at higit sa lahat ay NAMATAY? Mabuti pa ay balikan natin ang konteksto ng pangangaral ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos at ang pagpapakilala ni Apostol San Juan sa Salita:
Mga Taga-Filipos 2:5-7 (SND)
Ito ay sapagkat kailangang taglayin ninyo ang kaisipan na na kay Cristo Jesus din naman. Bagaman siya ay nasa anyong Diyos, hindi niya itinuring na kailangang pakahawakan ang kaniyang pagiging kapantay ng Diyos. Bagkus ginawa niyang walang kabuluhan ang kaniyang sarili at tinanggap niya ang anyo ng isang alipin at nakitulad sa tao. 
Juan 1:14 (SND)
Nagkatawang-tao ang Salita at nanahang kasama natin. Namasdan namin ang kaniyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na Anak ng Ama. Ang Salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan.
            Sa mga talatang nabanggit ay malinaw na ang ANAK AY NAGKATAWANG-TAO kung kaya’t hindi siya ligtas sa pagkakaroon ng mga katangiang pantao maliban na lamang sa kasalanan ayon sa
Hebreo 9:14 (SND)
Gaano pa kaya ang dugo ni Jesus na makakapaglinis ng inyong budhi mula sa mga patay na gawa upang maglingkod sa buhay na Diyos. Inihandog niya ang kaniyang sarili sa Diyos nang walang kapintasan sa pamamagitan ng tulong ng walang hanggang Espiritu.

2 Mga Taga-Corinto 5:21 (ADB).
Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin: upang tayo'y maging sa kaniya'y katuwiran ng Dios.
            Ngayon, ang pagka-Diyos ba ni Cristo ay lalabag sa monoteismong pananampalatayang Kristyano dahil sa prinsipyo ng Sipnayan, lumalabas na dalawa ang Diyos? Hindi dahil sa ilang basikong punto:

            Una, dahil si Cristo mismo ang nagsabing SIYA at ang AMA ay IISA (Juan 10:30) at ito ay naintindihan maging ng mga Hudyo sa kanyang panahon kung kaya’t nakaranas siya ng matinding pag-uusig (Jn. 10:31-33).
           
            Ikalawa, di kaila sa atin na si Cristo ay lantarang tinawag ng mga Apostol bilang PANGINOON. Kung ito ay mali, malamang ay may nakita tayong pagtutuwid mula kay Cristo ukol sa paksang ito ngunit wala. Kung bibilangin, lumalabas na dalawa ang Panginoon, ang AMA at ang ANAK, ngunit sa bilang ng Bibliya ito ay IISA pa rin ayon sa Deuteronomio 6:4, Marcos 12:29, Efeso 4:5 taliwas sa paniniwala ng iba na diumano ito ay DALAWA (LORD GOD and LORD JESUS CHRIST).

            Ikatlo, Si Jesus ay kasalo ng Ama sa lahat ng TITULO. Ang Ama at Anak ay parehong ALPHA AT OMEGA o UNA AT HULI (Isaiah 41:4; 44:6; cf. Revelation 1:17; 2:8; 1:8; 21:6; 22:13-16), HARI NG MGA HARI (Rev. 1:5; cf. 17:14; 1 Tim. 1:17; cf. Rev. 15:3; 19:16; 1 Tim. 6:15), at PANGINOON NG MGA PANGINOON (Deut. 10:17, Acts 10:36; Romans 10:12).

            Ikaapat, Si Jesus, katulad ng Ama ay pinag-uukulan ng PAGSAMBA (Mateo 2:11; 14:33; 28:9,17; Lukas 24:52; Juan 9:38).  Kung ituturing na tao lamang ang Anak, lumalabas na ang mga hindi naniniwalang Diyos si Cristo ay sumasamba sa TAO na isang malaking PAGLABAG sa utos na walang ibang dapat sambahin kundi ang nag-iisang Diyos.

            Sa huli, malinaw na naayon sa katuruan ng Bibliya, mula sa salita ng mga propeta, apostol at mismong si Cristo, ang doktrinang si JesuCristo ay DIYOS NA TOTOO at TAONG TOTOO. Kaya’t bilang pagwawakas, hayaan ninyong iwanan ko sa inyo ang babala ni Apostol San Juan:
1 Juan 4:1-3 (BMBB)

Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila, sapagkat marami nang huwad na propeta sa mundong ito. Ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila: kung ipinapahayag nila na si Jesu-Cristo ay naging tao. Kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila. Ang espiritu ng anti-Cristo ang nasa kanila. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa daigdig na.

*ang mga bibliyang ginamit sa artikulong ito:
MBB—Magandang Balita Biblia
SND—Ang Salita ng Diyos
BMBB—Bagong Magandang Balita Biblia
ADB—Ang Dating Biblia
BSP—Biblia ng Sambayanang Pilipino

Lumahok sa Gawain ng Pagtutuwid!

Maligayang Pagbati!

Kapayapaan!

Ang blog pong ito ay naglalayong ipahayag ang katotohanan sa perspektibo ng isang karaniwang Katoliko. Hindi man po ako pormal na sumailalim sa malalimang pag-aaral ng Banal na Kasulatan, hindi man lang nakapasok sa alinmang seminaryo at lalong hindi man lang humawak ng anumang posisyon sa loob ng Simbahan, sisikapin ko pong manatiling nakalinya sa lahat ng aral ng Bibliya, Katesismo, at mga opisyal na aral ng Santa Iglesia ang aking gagawing paglalahad sa sulating ito. Ipinasiya ko pong makibahagi sa malawakang pagkilos ng mga kapwa ko tagapagtanggol ng pananampalataya upang paigtingin ang pagsawata sa lumalalang apostasya at patuloy na panunuligsa ng mga erehe ng moderning lipunan sa Inang Simbahan. 

Ayon nga po sa paalala ni Apostol San Pablo:
Tito 1:13 (SND)
Ang sinabing ito patungkol sa kanila ay totoo. Dahil dito, mahigpit mo silang sawayin upang sila ay tumibay sa pananampalataya.

Tito 2:15 (ADB)
Ang mga bagay na ito ay iyong salitain at iaral at isaway ng buong kapangyarihan. Sinoman ay huwag humamak sa iyo.
Kung gayon, ang Bibliya na rin po ang nagturong dapat nating ipagmalasakit na itama ang maling pananampalataya ng ilan sa ating mga kapamilya, kaibigan at kakilala sa pamamagitan ng pagsaway sa kanila.

Dagdag pa, ang katolikong epistula ni San Pedro na rin ang nagpaalala sa mga tunay na Kristyano:

1 Pedro 3:15 (ADB)
Kundi inyong ariing banal si Cristo na Panginoon sa inyong mga puso: na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawa't tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pagasang nasa inyo, nguni't sa kaamuan at takot:
Sa puntong ito, inaanyayahan ko po ang lahat na makilahok sa gawain ng pagtutuwid ng mga maling aral at turo ng mga huwad na propeta sa panahong kasalukuyan. Ang mga maninilang lobo na nagdadamit tupa na ito ay ibinabala na ng Bibliya kung kaya't ang buong kawan ay mahigpit na pinagbilinang mag-ingat.
Mateo 7:15 (SND)
Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Lumalapit sila sa inyo na nagdaramit-tupa, ngunit sa loob ay mababangis na lobo. 
2 Pedro 2:1 (SND)
Ngunit nagkaroon ng mga bulaang propeta sa gitna ng mga tao. Gayundin naman may lilitaw ring mga bulaang guro sa inyo. Lihim nilang ipapasok ang mga nakakasirang maling katuruan. Ikakaila rin nila ang naghaharing Panginoon na bumili sa kanila. Inilalagay nila ang kanilang sarili sa biglang kapahamakan.
Bilang pangwakas, iniaalay ko po ng buong pagtitiwala ang lahat ng artikulong isusulat ko sa blog na ito sa KALINIS-LINISAN AT KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI JESUS. Sa mapanligtas Niyang kanlungan ay isinasamo kong nawa'y ipagkaloob niya sa akin at sa aking mga mambabasa ang kaliwanagan at katotohanan. Siya nawa.