Friday, June 15, 2012

Lumahok sa Gawain ng Pagtutuwid!

Maligayang Pagbati!

Kapayapaan!

Ang blog pong ito ay naglalayong ipahayag ang katotohanan sa perspektibo ng isang karaniwang Katoliko. Hindi man po ako pormal na sumailalim sa malalimang pag-aaral ng Banal na Kasulatan, hindi man lang nakapasok sa alinmang seminaryo at lalong hindi man lang humawak ng anumang posisyon sa loob ng Simbahan, sisikapin ko pong manatiling nakalinya sa lahat ng aral ng Bibliya, Katesismo, at mga opisyal na aral ng Santa Iglesia ang aking gagawing paglalahad sa sulating ito. Ipinasiya ko pong makibahagi sa malawakang pagkilos ng mga kapwa ko tagapagtanggol ng pananampalataya upang paigtingin ang pagsawata sa lumalalang apostasya at patuloy na panunuligsa ng mga erehe ng moderning lipunan sa Inang Simbahan. 

Ayon nga po sa paalala ni Apostol San Pablo:
Tito 1:13 (SND)
Ang sinabing ito patungkol sa kanila ay totoo. Dahil dito, mahigpit mo silang sawayin upang sila ay tumibay sa pananampalataya.

Tito 2:15 (ADB)
Ang mga bagay na ito ay iyong salitain at iaral at isaway ng buong kapangyarihan. Sinoman ay huwag humamak sa iyo.
Kung gayon, ang Bibliya na rin po ang nagturong dapat nating ipagmalasakit na itama ang maling pananampalataya ng ilan sa ating mga kapamilya, kaibigan at kakilala sa pamamagitan ng pagsaway sa kanila.

Dagdag pa, ang katolikong epistula ni San Pedro na rin ang nagpaalala sa mga tunay na Kristyano:

1 Pedro 3:15 (ADB)
Kundi inyong ariing banal si Cristo na Panginoon sa inyong mga puso: na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawa't tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pagasang nasa inyo, nguni't sa kaamuan at takot:
Sa puntong ito, inaanyayahan ko po ang lahat na makilahok sa gawain ng pagtutuwid ng mga maling aral at turo ng mga huwad na propeta sa panahong kasalukuyan. Ang mga maninilang lobo na nagdadamit tupa na ito ay ibinabala na ng Bibliya kung kaya't ang buong kawan ay mahigpit na pinagbilinang mag-ingat.
Mateo 7:15 (SND)
Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Lumalapit sila sa inyo na nagdaramit-tupa, ngunit sa loob ay mababangis na lobo. 
2 Pedro 2:1 (SND)
Ngunit nagkaroon ng mga bulaang propeta sa gitna ng mga tao. Gayundin naman may lilitaw ring mga bulaang guro sa inyo. Lihim nilang ipapasok ang mga nakakasirang maling katuruan. Ikakaila rin nila ang naghaharing Panginoon na bumili sa kanila. Inilalagay nila ang kanilang sarili sa biglang kapahamakan.
Bilang pangwakas, iniaalay ko po ng buong pagtitiwala ang lahat ng artikulong isusulat ko sa blog na ito sa KALINIS-LINISAN AT KAMAHAL-MAHALANG PUSO NI JESUS. Sa mapanligtas Niyang kanlungan ay isinasamo kong nawa'y ipagkaloob niya sa akin at sa aking mga mambabasa ang kaliwanagan at katotohanan. Siya nawa.

No comments:

Post a Comment

Please keep the Comment Box free from AD HOMINEMS and other forms of fallacies. May God bless us and lead us to the FULLNESS OF TRUTH.